November 2021 - oktober 2024

Erasmus+ : Brake/Out

Foto SEO Facebooklink 7

(English version below)

NL: Jongeren met een verstandelijke beperking of een autismespectrumstoornis (ASS) hebben vaak te maken met beperkte kansen op onderwijs en werk. En dat zorgt voor een laag zelfvertrouwen en gebrek aan vooruitzichten.

Dit project streeft ernaar om het bewustzijn te vergroten en actie te ondernemen om deze jongeren kansen te bieden voor talentontwikkeling en zinvolle rollen in de maatschappij.

Dit willen we bereiken door:

 • Bewustwording te creëren onder de samenleving en opvoeders over de talenten van mensen met een verstandelijke beperking of ASS.
 • Het ontwikkelen van 21st-century skills, inclusief sociale vaardigheden en mentaal welzijn.
 • Pleiten voor beleidsveranderingen om innovatieve modellen te ondersteunen voor de inclusie van mensen met een verstandelijke beperking of ASS.
 • Het creëren van nieuwe kansen en perspectieven voor deze doelgroep na het onderwijs.
 • Het ontwikkelen van trainingsmodules en een 'train-de-trainer'-cursus over drie jaar. Het uitvoeren van activiteiten zoals trainingssessies en een pilootprogramma met drie fasen, elk gericht op verschillende onderwerpen.
 • Het organiseren van multiplier-evenementen om het bewustzijn te vergroten en draagvlak te krijgen voor het programma.

De verwachte projectresultaten zijn onder meer:

 • een overzicht van bestaande praktijken
 • een model voor sociale impactbeoordeling
 • trainingsmodules
 • plannen voor de implementatie van het programma in andere landen
 • de oprichting van intersectorale netwerken
 • invloed onder beleidsmakers en jeugdorganisaties

EN: Young people with intellectual disabilities or Autism Spectrum Disorder (ASD) often struggle to find good education and jobs. As a result, they feel unsure about themselves and their future. The project wants to change this by making people more aware of the issue and doing something about it. It wants to give these young people chances to learn new skills and have important roles in society by:

 • Raising awareness among society and educators about the talents of people with ID/ASD.
 • Developing 21st-century skills, including social skills and mental well-being.
 • Advocating for policy changes to support innovative models for the inclusion of people with ID/ASD.
 • Creating new opportunities and perspectives for this target group after finishing special needs education.
 • Developing training modules and a train-the-trainer course over three years.
 • Implementing activities such as training sessions and a pilot program with three phases, each focusing on different topics.
 • Conducting multiplier events to raise awareness and gain support for the program.

Anticipated project results include:

 • an overview of existing practices
 • a social impact assessment model
 • training modules
 • plans for program deployment in other countries
 • the establishment of cross-sectoral networks
 • influence among policymakers and youth organizations

Multiplier event

Het multiplier event is gepland op 4 oktober 2024 in Gent.

The multiplier event is planned on October 4th 2024 in Ghent.

Subscribe to the multiplier event newsletter


You can unsubscribe at any time by clicking the link in the footer of our emails. For information about our privacy practices, please visit our website.

We use Mailchimp as our marketing platform. By clicking below to subscribe, you acknowledge that your information will be transferred to Mailchimp for processing. Learn more about Mailchimp's privacy practices.


NL: Mede gefinancierd door de Europese Unie. De hier geuite ideeën en meningen komen echter uitsluitend voor rekening van de auteur(s) en geven niet noodzakelijkerwijs die van de Europese Unie weer. De Europese Unie kan hier niet voor aansprakelijk worden gesteld.”

EN: Co-funded by the European Union. The European Union support for the production of this publication does not constitute endorsement of the contents which reflects the views only of the authors, and the European Union cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.

Eu co funded en
Erasmus with baseline kleur

In samenwerking met